فصل دوم معرفی عدد هزار و جدول مکانی

حجم فایل : 505.8 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 27
بنام خدا

حاصل شکل روبرو چه عددی است؟ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 بسته ده تایی می شود 100 تا حالا به شکل روبرو نگاه کن. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 بسته صدتایی می شود 1000 تا فصل دوم: معرفی عدد هزار و جدول مکانی در سال گذشته تا بزرگترین عدد سه رقمی را خواندید. عدد 999

اگر1+999 یک عدد چهار رقمی خواهیم داشت یعنی عدد 1000 به الگو نگاه کن 100،200،300،400،500،600،700،800،900،1000 100+ هرکدام از شکل های روبرو نشان دهنده یک بسته هزار تایی است. 1000 1000 دو بسته هزار تایی می شود 2000 شکل در جدول ارزش مکانی قرار بده. 1000 1000 1000 100 100 دسته های بالا را در جدول ارزش مکانی قرار می دهیم. 10 یکان دهگان صدگان هزارگان 6 5 2 3 یکان دهگان صدگان هزارگان 0
0
0 0
0
0 0
0
0 1
1
2 10 10 10 10 می خواهیم عدد درون جدول را از ارزش مکانی بیرون آورده و آن را به صورت جمع گسترده بنویسیم یکان دهگان صدگان 2+40+700+5000 2 4 7 5 برای مقایسه ی عددهای چهار رقمی مانند تمام مقایسه هایی که قبلا آموختید عمل می کنید و از بزرگترین ارزش مکانی که اکنون هزار است شروع به مقایسه می کنید مثلا: 2000 > 4700 1075 2075 9386 9486 هزارگان > مثال1 کدام گزینه 3 هزارتایی، 6 صدتایی، 5 ده تایی، و 9 یکی را نشان می دهد؟ ب)5369 الف)6359 د)3659 ج)9365 هزارگان 3 6 5 9 گزینه صحیح (د) است یکان دهگان صدگان هزارگان مثال 2 اعداد چهار رقمی زیر را به صورت گسترده بنویس. 9125 1703 5+20+100+900 3+700+1000 9125 1703 مثال 3 کشاورزی 5 جعبه پرتقال را بسته بندی کرد، اگر هر جعبه 1000 پرتقال باشد، این کشاورز در کل چند پرتقال را بسته بندی کرده است. 1000 1000 1000 1000 1000 تعداد پرتقال ها 5000 مثال 4 جاهای خالی را پر کن.

20 بسته صدتایی می شود تا

در عدد 1379 ارزش مکانی عدد از همه بیشتر است و ارزش مکانی از همه کمتر است 2000 10 بسته صد تایی می شود 1000 تا ارزش مکانی یک زیرا یک بسته هزارتایی است از همه بیشتر

ارزش مکانی 9 زیرا 9 یکی است از همه کمتر مثال 5 اگر هر مکعب نشان دهنده هزار باشد کدام گزینه یک بسته از 9000 کمتر است؟ 2) 4) 1)9000 تا 2)5000 تا 3)8000 تا 4)6000 تا تا 8000 یک بسته هزارتایی کمتر 9000 مثال 6 من عدد چهار رقمی هستم که یکان من 3، دهگانم 5، صدگان مجموع 2 عدد و یکان و دهگان و هزارگانم اختلاف دو عدد یکان و دهگانم است من چه عددی هستم؟ یکان دهگان صدگان هزارگان 2 8 5 3 مجموع اختلاف 3+5 2-5 صدگان هزارگان مثال 7 با توجه به الگو چه عددی در الگوی سوم قرار می گیرد؟ (... ، 6000) ، (4000، 1000) ، (5000 ، 2000) 300+ الف) 8...